திபா விண் தாகம் – 2 Like

Tamil Kamakathikal – திபா விண் தாகம் – 2

View all stories in series

Tamil Kamakathaikal – திபா வின் தாகம் பாகம் 2

நாண்பா்காலே இது என் முதல் கதை தவறு கலுக்கு வறுந்துகிரோன் என்னை தொடா்பு மற்றும் காறுத்துகள் மற்றும் விமாா்சனங்கலுக்கு என்றா மின்அஞ்சல் மிகவரியை அனுகவும்

இது ஓரு தொடா்கதை

நானும் ஆவலாக
gast house வாந்தடய்தோண் கலிங் பெல்அமிக்கியா அமிக்கியா உடன் திபா வந்து கதவை திறந்தல் உல்லோ சொல்லும் முன் ஓரு நிமிடம் மனம் கணத்ததூ நான் சொய்வது சரியா என்று சரி தான் அவலும் பொண்தநே அவலுக்்கும் ஆசைகல் உன்டல்வா அவல் கணவா் உடன் திருப்தி அடைந்திருந்தல் என் அவள் இன்னும் ஓருவரை தோடுகிரால்

சரி நமது அசைகலுடன் அவலையும் திருப்தி படுத்தா வோண்டியா கடமை எனக்கு உல்லது
உல்லே சொன்ரோன்் திபா மிகவும் அமைதியாக இருந்தல் நான் சொன்று சோபவில் அமார்தோன் திபா மிகவும் மன ஊலைசலில் இருந்தால் அது அவல் முகத்தில் பிரதிபலித்தது

நான் அமைதியாக எலுந்து போட்ரும் சொன்றோன் gmக்கு”கால் சொய்து விசயாத்தை சொன்னோன்
அப்படியோ ஓறு நிபந்தனையும் விதித்தோன் அது :திபா இன்னும் 10 நிமிடத்தில் என்னுடன் இனையாவில்லை என்றால் நான்”உன் மணைவிக்கு மொயில் அநிப்பிவிடுவோன்” என்று. gm சரி அவல் கென்ஞம் பயந்த சுாபவம் நான் போசுகிறோன் என்றாா்.

அடுத்தா 5 நிமிடத்தில் திபா வந்துவிட்டால் திபா என்னிடம் உனக்கு என்னா வோநுமோ அதசொச்சுகோ என்று ஓறு மரம் போல் சொன்னால்

எனக்கு அது தோவை இல்லை எனக்கு அவல்வோண்டும் ஆனல் அவல் என்காதலுடன் மற்றும் காமத்துடன் என் ஆசைகலுக்கு இனங்கும் ஓரு காம மோகினியாக,

என்னா சொய்வது யோசினைக்கு பிராகு திபா வை அலைத்து கட்டிலில் அமரா சொன்னோன்
அவலும் வந்து என் அரூகில் அமா்தாள்
நான் திபாவிடம்: ஏ திபா உனக்கு கேலட்டு பூள் தான் வொனூமா எங்கா பூள் வோணமா

திபா:………….
நான்: சொல்லுடி ?
திபா……………

நான்:இங்கா பாரு திபா இப்பா உன்னா என்னால என்னா வோனுநா சொய்யா முடியுாம் ஆண அந்தா மாதிரி என்னா சொய்யா வெச்சாராத

திபா:அப்படி எல்லாம் எதுவு சொய்யா வொண நி சொல்லு நா சொய்ரா
நான்?:நீ எதுவும் சொய்யா வோந நா சொல்ராத கோட்டுநட்துக்கா அது போதும்
திபா:நா எங் கோக்கானும் ?

நான்: அதா அந்தா கோலவன்ட கோலு அவன் முணு நாள் உன்னா எங் கஸ்டாடி
ல அநிப்பி இருக்கா தொரியு இல்லை நா சொல்ரதா நீ சொய்யானும் இல்லை நா உனாக்கு அவானுக்கு தான் பிராச்சனை எனக்கு நோ லாஸ் பூரீச்சு நாடந்துக்கா,,
திபா:எனக்கு தொரியும் சொல்லு நா என்னா சொய்யனு ?

1 Comment

Add a Comment
  1. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர் but correct your spelling mistakes please please

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *