திபா விண் தாகம் – 1

Tamil Kamakathikal – திபா விண் தாகம் – 1

Tamil Kamakathaikal – திபா வின் தாகம்

வாணக்கம் நண்பா்கலோ இதூ என் முதல் கதை தங்கலுடயா கமண்டுகள் மற்றும் கருத்துகள் மற்றும் தொடாா்புக்கு
என்றா மின்னஞசலை உபயோகிக்கவும்.

திபா என் எதிா் விட்டு மங்கை வயது 33 அளவு 38,36,40 பா்க்கும் எவருக்கும் அவலை சூத்தடிக்க தோண்றும் அப்படி ஒாா் உடலமைப்பு உயரம்5.1சாியன நட்டுகட்டை அவல் நாடக்கும் போதூ அடும்அவல் சூத்துக்கு நான் அடிமை சாி இனி கதைக்கு சொல்வோம்

திபா ஒா் ஏக்போா்டு கம்பனில் சூப்பா் வய்சரக வோலை பா்கிரல் அவலது கணவன் ஓா் உாா்பெரூக்கி

நான் ஒரு மார்கெட்டிங் கம்போனில் பனிபுாிகிரோன்

சிலாநோரம் திபா விான் கம்போனிக்கும் சொல்வதுவுன்டு ஓரு நாள் அவாகள் கம்போனிக்கு ஓா் ஆடார் விசயாமக சென்ரொன் நான் சொல்லும் போதூ மணி 2 இருக்கும் அவர் கள் கம்போனி GM எான்நை இது வோலை நோரம் ஆகயல் நிங்கல் சனி கிலமை மாலை 5:30மணி போல் வர சென்னர் சரி என்ரு நநும் வன்து விட்டேன்

மோலும் இராண்டு நாட்கள் உல்லது சரி ஏன நான் எண் வோலை கலில் பிசியா இருந்தேண் இதாநிடயல் நான் திபாவை பார் பதூம் ஆவல் குலுஙகும் சூத்தினை வோரிபதுமக சொன்ராது

அன்தா நலும் வன்தது நான் எநாது வோலை கலை முடித்து விட்டு ஓரு 5மணி போல அந்த கம்போணிக்கு சொன்ரோன் அதூ சனிகிலமை என்பதல் அரைநாள் மட்டுமோ வோலை .நான் வாட்சுமோனிடம் தகவல் சொல்லா அவா் என்னை உல்லை அனுமதித்தாா்

நான் நோரக GM ரூமிட்கு சொன்ரோன் அங்கு யாரும் இல்லை என்நை வர சொல்லி விட்டு இவா் எங்கு சொன்ராா் ஏான யோசித்து விட்டு நான் வோய்டிங் ருமில் அமாா்ந்து கொன்டுஇருந்தோன்

ஓரு 15 நிமிடாம் இருக்கும் GMதனது ரோஷ்டு ருமில் இருத்து வோரும் தூண்டை மட்டும் கட்டி கோன்டு வேலியோ வந்தாா் வந்தாவா் என்னை அங்கு கானவும் கோன்சாம் அதிா்து விட்டாா் எனாக்கு ஓன்ரும் புரியா வில்லை
என்னை ஆவா் தான் வார சொன்னாா் பின்பு ஏன் என்னை கண்டு அதிாா்சியாகாராா்,என்ரு நான் எனது யோசனை கலாயும் முன்போ எனாக்கு ஓா் இன்பா ஆதிார்சி ஆம் சூத்தலகி திபா உடலில் ஓரு சிரு டவாலை மட்டும் சுட்டிரி கொண்டு வேலியோ வந்தல் என்னை அங்கு கனவும் ஓரு நிமிடம் அதிாா்த்துவிட்டல்
எனக்கு இவை அனைத்தும் கனவு போல் இருத்தது

ஓரு நிமிடம் சுதாித்து கொண்டு எனது கய்யில் இருக்கும் mobileli video racodoig onசொய்விட்டொன் உடநோ gm இங்கு எதாட்கு வந்தாய் வினவினாா்

நான் அதட்கு நிங்கல் தான் என்னை அடாா்விசயமாக வரசொன்னிாா்கள்
அவாா் என்னை கடுமையகா சாடினாா்
வருவதாட்கு முன்பு தாகவல் சொல்லாவோண்டும் என்று

சரி என்று நான் அன்கு இருந்து எனது ருமிட்கு வந்துவிட்டோன் .
எனக்கு ஓரோ மனகவலை சரி சரக்கவது அடிக்கலமேனா கிலாம்பிநேன்
வண்டி எடுத்துடு தோருமுனை வரை சொண்ரிபேன் ஒரு கை என்னை வலி மரைத்து

யாருனு பாா்த திபா (இனி எங்கலுக்குல் நடக்கும் உரையடல்)

நான்; எான்ன வோணும்

திபா;எங்கா போரா
நான்;சரக்கடிக்க
திபா;எதுக்கு
நான்; சும்மதா
திபா;பொய்சொல்லாத
நான்;இல்லை சும்மதா

திபா;பொய்சொல்லாத எனக்கு தேரியும்
நான்;என்னா தேரியும்
திபா ;எங்கா gmஅப்படீ திட்டீரிக்க குடது சாரி.
நான்; நீ எதூக்கு சாரி கோக்குரோ உங்கா gm ஏங்ட கோப்பாரு
திபா; ?

நான்; இங்கா வா இத்தா விடியோவா பாரு தேரியும் !
இப்பபா கோப்பல உங்கா gm சாரி உங்கா இரண்டு போருக்கும் நாலைக்கு ஒரு நாள் தான் டைம்…..
சொல்லிட்டு சாரக்கடிக்க போய்ட இரவு ஒரு 10:30மணிக்கு இருக்கும் திபா விடம் இருந்து போன் ……?

ஹலோ சொல்லு திபா
அவள்;நாளைக் கலைலே உன்னா gm வர சொன்னரு
மொதால்ல கலைலே 11 மணிக்கு அவன வந்து பக்கா சொல்லுடி
திபா; அவரு வர மட்டரு நி வா

அவரு வர வோண காலைலே அவரு பொண்டட்டீக்கு ஓரு மொயில் அனுப்பரேன் பக்கா சொல்லு …….;.
திபா;இரு இரு அனுப்பதே நன அவாா்ட்ட போசிட்டு போன் பான்ரா ……
கால் கட்………..

நான் மிண்டும் எனாது போதாயில் அய்கியம் மிச்சமிருந்த கட்டீங்கயும் காலி பன்னிட்டூ திபா நாளைக்கு சிக்கான எப்படீ சொய்யாலனு போன்ல பிட்டு படம் பாத்துடு இருந்தே இராண்டு”பொசிசன் ok பான்ராதுகுல்லா என் தம்பி full பொசிசன் அய்ட சரி இன்னூ இராண்டு நாள் இருக்கு அதுக்குல்லு அவசபட்ட கரியம் கய்குடம பொயிடு இதுக்கு ஓரோ வலி தலட்டு தான்நு பாத்துரும் பெய்டுவந்து துங்கிட்ட

காலை லோ வஸ்டு வோலயா அபிஸ்கு லிவ் சொல்லிட்டு திபா போனுக்காக வோய்யிடிங்கு ..
ஓரு11மணி இருக்கும் private நம்பா் இருந்து கால் அட்டன் பன்னா gm

(இனி எங்கலுக்குல் நடக்கும் உரையடல்)
நான்;சொல்லுங்கா சாா்
gm; திபா சொன்னா அந்தா விடியோவ delete பன்நிறு
நான்;நா delete பன்ரா அனா நா சொல்ரத நி செய்யனும்
gm;என்னா வோனும் ?

நான்;ஓன்னு போருச இல்லா ஓரு முனு நாள் உன்னேட gast house சாவிய திபா ட குடுத்து அனுப்பு முனு நாள் லிவுவேடா அதுக்கு அப்பரம் நீ திபா குாட எந்தா டச்சு வச்சுக்கா குாடது
gm ; நீ அப்ப விடியோவா எப்பா தருவ
நான்; விடியோவா நா நா தருவே அதுவரைக்கும் உன்ன எதுவு பன்னா மட்டோ
gm;உன்னா எப்படி நம்பரது ?

நான்;நம்பி தான் ஆகநும் வோரா வலியோ இல்லே அப்பரா வோரா எந்தா ரீஸக் எடுக்கா வோநா அது உனக்குதா அபத்து ok நா இன்னைக்கு சாவி அநுப்பு”
gm;நா திபா ட போசிட்டு சொல்ரா ;

நான்;அது எனக்கு தேரியாது எனக்கு ஓரு மணி நோராத் லா கால் பன்னு இல்லேனா உனக்கு தான் ரிஸ்கு புரியுதா

ஓரு மணி நேரத்துக்கு பிரகு
gm; திபா ஓகோ சொல்லிட்டா அனா ஓரு சின்ன விசியாம்
நான்; என்னா
gm;திபா நய்டு தனியா வரமுடியாது அதநலா அவா பிரண்டு ரோவதியும் குாட வருவா உனக்கு ok வா

மய்ன்டு வாய்சு,,,

சிக்கன் பிரியாணி வங்கநா குவட்டாா் free
நான்;ok எனக்கு பிராபலம் இல்லா வரா சொல்லுங்கா

நய்டு 8:30 மணி திபாட இருந்து போன் வந்தது அவா gast house போய்டன்னு
நானும் விருந்துக்கு ரெடி அய்டு இருக்கோ ..
தொடாரும்………

இது எனது முதல் பதிவு தவறுகலுக்கு வறுந்துகிரோன் எனது மின் அஐ்லை தொடா்புகொல்லவும்…நன்றி…
நண்பாகலோ உங்கள் அதராவை
பொருத்தே இக்கதை தொடரும்….

பொருத்தே இக்கதை தொடரும்…..

1 Comment

Add a Comment
  1. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர் but correct your spelling mistakes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *