திபா விண் தாகம் – 1 Like

Tamil Kamakathikal – திபா விண் தாகம் – 1

Tamil Kamakathaikal – திபா வின் தாகம்

வாணக்கம் நண்பா்கலோ இதூ என் முதல் கதை தங்கலுடயா கமண்டுகள் மற்றும் கருத்துகள் மற்றும் தொடாா்புக்கு
என்றா மின்னஞசலை உபயோகிக்கவும்.

திபா என் எதிா் விட்டு மங்கை வயது 33 அளவு 38,36,40 பா்க்கும் எவருக்கும் அவலை சூத்தடிக்க தோண்றும் அப்படி ஒாா் உடலமைப்பு உயரம்5.1சாியன நட்டுகட்டை அவல் நாடக்கும் போதூ அடும்அவல் சூத்துக்கு நான் அடிமை சாி இனி கதைக்கு சொல்வோம்

திபா ஒா் ஏக்போா்டு கம்பனில் சூப்பா் வய்சரக வோலை பா்கிரல் அவலது கணவன் ஓா் உாா்பெரூக்கி

நான் ஒரு மார்கெட்டிங் கம்போனில் பனிபுாிகிரோன்

சிலாநோரம் திபா விான் கம்போனிக்கும் சொல்வதுவுன்டு ஓரு நாள் அவாகள் கம்போனிக்கு ஓா் ஆடார் விசயாமக சென்ரொன் நான் சொல்லும் போதூ மணி 2 இருக்கும் அவர் கள் கம்போனி GM எான்நை இது வோலை நோரம் ஆகயல் நிங்கல் சனி கிலமை மாலை 5:30மணி போல் வர சென்னர் சரி என்ரு நநும் வன்து விட்டேன்

மோலும் இராண்டு நாட்கள் உல்லது சரி ஏன நான் எண் வோலை கலில் பிசியா இருந்தேண் இதாநிடயல் நான் திபாவை பார் பதூம் ஆவல் குலுஙகும் சூத்தினை வோரிபதுமக சொன்ராது

அன்தா நலும் வன்தது நான் எநாது வோலை கலை முடித்து விட்டு ஓரு 5மணி போல அந்த கம்போணிக்கு சொன்ரோன் அதூ சனிகிலமை என்பதல் அரைநாள் மட்டுமோ வோலை .நான் வாட்சுமோனிடம் தகவல் சொல்லா அவா் என்னை உல்லை அனுமதித்தாா்

நான் நோரக GM ரூமிட்கு சொன்ரோன் அங்கு யாரும் இல்லை என்நை வர சொல்லி விட்டு இவா் எங்கு சொன்ராா் ஏான யோசித்து விட்டு நான் வோய்டிங் ருமில் அமாா்ந்து கொன்டுஇருந்தோன்

ஓரு 15 நிமிடாம் இருக்கும் GMதனது ரோஷ்டு ருமில் இருத்து வோரும் தூண்டை மட்டும் கட்டி கோன்டு வேலியோ வந்தாா் வந்தாவா் என்னை அங்கு கானவும் கோன்சாம் அதிா்து விட்டாா் எனாக்கு ஓன்ரும் புரியா வில்லை
என்னை ஆவா் தான் வார சொன்னாா் பின்பு ஏன் என்னை கண்டு அதிாா்சியாகாராா்,என்ரு நான் எனது யோசனை கலாயும் முன்போ எனாக்கு ஓா் இன்பா ஆதிார்சி ஆம் சூத்தலகி திபா உடலில் ஓரு சிரு டவாலை மட்டும் சுட்டிரி கொண்டு வேலியோ வந்தல் என்னை அங்கு கனவும் ஓரு நிமிடம் அதிாா்த்துவிட்டல்
எனக்கு இவை அனைத்தும் கனவு போல் இருத்தது

ஓரு நிமிடம் சுதாித்து கொண்டு எனது கய்யில் இருக்கும் mobileli video racodoig onசொய்விட்டொன் உடநோ gm இங்கு எதாட்கு வந்தாய் வினவினாா்

நான் அதட்கு நிங்கல் தான் என்னை அடாா்விசயமாக வரசொன்னிாா்கள்
அவாா் என்னை கடுமையகா சாடினாா்
வருவதாட்கு முன்பு தாகவல் சொல்லாவோண்டும் என்று

சரி என்று நான் அன்கு இருந்து எனது ருமிட்கு வந்துவிட்டோன் .
எனக்கு ஓரோ மனகவலை சரி சரக்கவது அடிக்கலமேனா கிலாம்பிநேன்
வண்டி எடுத்துடு தோருமுனை வரை சொண்ரிபேன் ஒரு கை என்னை வலி மரைத்து

யாருனு பாா்த திபா (இனி எங்கலுக்குல் நடக்கும் உரையடல்)

நான்; எான்ன வோணும்

திபா;எங்கா போரா
நான்;சரக்கடிக்க
திபா;எதுக்கு
நான்; சும்மதா
திபா;பொய்சொல்லாத
நான்;இல்லை சும்மதா

1 Comment

Add a Comment
  1. சூப்பர் சூப்பர் சூப்பர் but correct your spelling mistakes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *