Tamil Kama Kathaikal – அண்ணி மாலா Like

Tamil Kama Kathaikal – அண்ணி மாலா

ராத்திரி 11.30 ஊேர அடங்கிவிட்ட ேவைலயில் ரகு தன் ைகயில் ஒரு ேதைவயில்லாத துணியுடன் அவனது அண்ணன் ரூைம ேநாக்கி ெமதுவாக ெசன்றான். ரகுவின் அண்ணன் ஸ்ரீதர் ேவைல நிமித்தமாக அெமரிக்கா ெசன்று விட்டு இருந்தான். ரகுவின் ரூமும் ஸ்ரீதரின் ரூமும் மா டியில் இருந்தது. அவர்களின் ெபற்ேறார்கள் கீழ் ரூமில் படுத்துக் ெகாள்வார்கள். இப்ேபாது ரகுைவ தவிர யாரும் ேமல் மாடியில் இல்ைல என்பைத ெதரிந்திருந்தும் ரகுவின் மனதில் ேலசான படபடப்பு இருக்க தான் ெசய்தது. இரவு ேவைளகளில் ரகுவின் அண்ணி மாலா தூங்கும் ேபாது ேசைல விலகி அவளின் முக்கால் வாசி பாகங்கள் ெவளிேய ெதரியும். இைத கவனித்த ரகு ராத்திரி ேவைளகளில் அவளது அங்கங்கைள ைநட் ேலம்ப் ெவளிச்சத்தில் ரசித்தவாேற ைககளால் தன் உள்ளிருந்து தன்ைன தூங்க விடாமல் ெசய்யும் அந்த ெவள்ைள திரவத்ைத ெவளிேயற்றி விடுவான். அது கீேழ சிந்தி யாைரயும் வழுக்கி விழ ைவத்துவிட

Tamil Kama Kathaikal

கூடாது என்ற உயர்ந்த எண்ணத்தில் அைத தான் ெகாண்டுவரும் காகிதத்திேல பிடித்து யாருக்கும் ெதரியாமல் ெவளிேய எறிந்து விடுவான். அன்றும் அது ேபால் பூைன ேபால் அண்ணி ரூைம ெநருங்கி வந்து ஜன்னல் இடுக்கு வழியாக உள்ேள பார்த்தவனுக்கு அவன் கண்கைளேய நம்ப முடியாமல் ேபானது. ரகுவின் அண்ணி மாலா கட்டிலின் விளிம்பில் சுவற்றில் சாய்ந்தவாறு உட்கார்ந்திருந்தாள் அவளின் ைநட்டியின் ஜிப்ைப கழற்றி ஒரு பக்கத்தின் முைலைய ெவளிேய விட்டிருந்தாள். இரு கண்கைளயும் மூடியவாறு ஒரு ைகயால் அவளது முைலைய அவேள பிடித்து மிருகத்தனமாக பிைசந்து ெகாண்டிருந்தாள். ைகயடிக்க வந்த ரகுவின் ைககள் இந்த க ாட்சிைய பார்த்து தந்தியடிக்க துவங்கியது, இருந்தாலும் இது ஒரு புது அனுபவமாக ேதான்ற ரகு அங்கு நடப்பைத உன்னிப்பாக கவனிக்கத் துவங்கினான். சுவற்றில் சாய்ந்தவாறு இருந்த மாலாவின் வலது ைக அவளின் வலது மார்பு காம்ைப திருகி சித்ரவைத ெசய்துக் ெகாண்டிரு� ��்க அவளின் இடது ைக அவளின் ைநட்டியுடன் ேசர்த்து அவளின் புண்ைடைய பிைசந்து ெகாண்டிருந்தது. மாலாவின் ெநஞ்சு ேமலும் கிழுமாக மூச்ைச இழுத்து இழுத்து விட்டுக் ெகாண்டிருந்தது. துரத்திலிருந்து இக்காட்சிைய பார்த்துக் ெகாண்டிருந்த ரகுவுக்கு மாலா உணர்ச்சி எரிமைலயாய் இருப்பது நன்கு புரிந்தது. மாலா தன் பப்பாளி ேபான்ற முைலைய ெகாத்தாக பிடித்து அவளின் முகத்ைதயும் அதற்ேகற்றாற் ேபால் வைளத்து அந்த நுனிக் காம்ைப தன் வாயில் ைவத்து சப்பத் த ுவங்கினாள். காம்பு வாயில் இருந்தாலும் அவளது ைககள் அந்த முைலகைள அழுத்தி பிைசந்தவாேற இருந்தது. அேத ேநரம் அவளின் இடது ஆள்காட்டி விரல் அவள் ைநட்டிைய ெகாஞ்சமாக நீக்கிக் ெகாண்டு அவளின் புண்ைட ேமட்டின் ேமேல உள்ள கூதி மயிைர விலக்கிக் ெகாண்டு அங்குள்� � பிளைவ ேதடத் துவங்கியது. மாலாவின் விரல் அவளின் புண்ைட குழியினுல் நுைழவதற்குள் அவளின் முகம் கைளயிழந்துவிட்டது, விரல் அவளின் கூதிக்குள் ெசன்ற அடுத்த வினாடி அவளின் முகத்தில் ஒரு ெபரிய நிைறைவ ெவளியில் நின்று ெகாண்டிருந்த ரகுவால் காணமுடிந்தது. மாலாவின் விரல் அவளின் கூதிைய ேவகமாக குடய மாலா அவளின் ெவறிைய தன் முைலயின் மீது காட்ட துவங்கினாள். தன் பலம் ெகாண்ட வைர அவளின் ைக முைலைய அழுத்திப் பிடிக்க வாய் அந்த கருப்பு ேபரிச்சம் பழம் � �பாண்ற காம்ைப கடித்தவாேற சப்பத் துவங்கினாள். இந்த காட்சிகைள ெவளிேய இருந்து ரசித்துக் ெகாண்டிருந்த ரகுவின் ைககள் தன்ைன அறியாமேல அவணின் இரும்பு கம்பியாய் நீட்டியிருந்த அவளின் பூைல நயமாக உருவிடத் துவங்கியது. சற்று இைடெவளி விட்ட மாலா பின்னர் தன் இடது பக்க முைலையயும் ெவளிேய எடுத்தாள். பின்னர் தன் வலது முைலைய சப்பியவாறு இடது பக்க முைலைய ெவறி ெகாண்டு பிைசய ஆரம்பித்தாள். ரகுவுக்கு நன்றக ெதரிந்தது அவள் ெசார்கத்தின் வாயிலில் இருப்பது. ெமய்மறந்து நிற்பது. சிறிது ேநர பிசயலுக்கு பின்னர் மாலா நல்ல ஏதுவாக கட்டிலில் படுத்துக் ெகாண்டு தன் இரு முைலகைளயும் இரு ைககளில் பிடித்துக் ெகாண்டு கட்டிலில் இங்குமங்குமாய் உருளத் துவங்கினாள். ரகு மாலா உணர்ச்சியின் உச்சத்தில் இருப்பைத அற ிந்தான். ெகாஞ்சம் இைளப்பாறிய மாலா தைலயைண கீழ் இருந்து நீண்டு பருத்திருந்த வாைழக்காைய எடுத்தாள். அது ேதால் சீவி வழு வழுப்பாக இருந்தது. அைத ெமதுவாக தனது புண்ைட ெவடிப்பில் ைவத்து ேமலும் கீழுமாக ஒரு ெமன்ைமயுடன் ேதய்த்தாள். அப்படி சில முைற ேதய்த்துக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாேத அவளின் உணர்ச்சி ெகாப்பளிக்க சற்று பலத்துடன் அவளின் புண்ைடக்குள் அழுத்தியவாறு பலம் ெகாண்டு ேமலும் கீழுமாக ேதய்க்கத் துவங்கினாள். அவளின் இரு கண்களும் மூடிய � ��ிைலயில் இருக்க பருத்த முைலகள் ெவளிேய நின்றுக் ெகாண்டிருக்க, மாலாவின் உதடு துடிப்பில் அவளின் உடல் எந்த அளவு சூேடறி ேபாய் உள்ளது என்பைத ரகு அறிந்துக் ெகாண்டான். ரகுவாலும் அவைன கட்டுபடுத்திக் ெகாள்ள முடியாமல் அந்த ஜன்னல் ஓர சுவற்றில் தன் ேகாைல � �வத்து அமுக்கிக் ெகாண்டான். மாலா காமத்தின் உச்சியில் நின்று ெகாண்டு தன் பலம் ெகாண்டமட்டும் தன் ைகயில் உள்ள வாைழக்காைய தன்னுள் ேவகமாக குத்த துவங்கினாள். அந்த சுகமான வலியில் அவைளயும் அறியாமல் ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ் ஆஆஆஆஆஆஆ ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆஆ என்று முனகத் துவங்கினாள். மாலாவின் இடது ைக அவளின் இடது முைலைய தாறு மாறாகப் பிைசந்து ெகாண்டிருந்தது. அவள் உடைல வைளத்து வைளத்து அந்த வைழகாைய தன் புண்ைடயினுள் ெசாருகிக் ெகாண்ட� ��ருந்தாள். அவளின் ஈரம் பட்டு அந்த வாைழ அந்த குைறந்த ெவளிச்சத்திலும் மினுமினுத்தது. அதற்கு ேமலும் தன்ைன கட்டுப்படுத்த முடியாது என்பைத அறிந்த ரகு தன் ேகாைல ேவகமாக ஆட்டத் துவங்கினான். Kanc hanadasan அவனின் ேவகத்தில் அவனின் விந்ைத தன்னுடன் ெகாண்டுவந்த துணியில் பிடிக்க முயன்றைதயும் மீறி எங்ேகா எகிறி ெசன்று மைறந்தது. தன் உணர்ச்சிைய தீர்த்துக் ெகாண்ட ரகு மீண்டும் ஜன்னல் இடுக்கிள் உள்ேள பார்த்தான் அங்கு மாலாவும் உச்சத்ைத அைடந்த கைளப்பில் ஓய்ெவடுத்துக் ெகாண்டிருந்தாள். மறு நாள் காைல மாலா தனியாக சைமயலைறயில் இருப்பைத பார்த்த ரகுவிற்கு குஞ்சி நம நம என்றது. அவளின் கட்டழகு அவனுள் தீைய மூட்டியது. ைநசாக மாலா அருகில் ெசன்று, “அண்ணி காேலஜிக்கு டயமாகுது. இன்னிக்கி என்ன லன்ச்?” என்றான் சாதரணமாக. ஆனால் அவனின் கண்கேளா புடைவயின் மைறவில் ெதரியும் அவளின் வயிறு மற்றும் அதன் ஓரத்தில் ஜாக்கட்டினால் மைறக்கப்பட்ட மு� �லையயும் ரசித்தவாறு இருந்தது. “ெலமன் ைரஸ், வாைழக்காய் வருவல்” என்றாள் மாலா அவைனப் பார்க்காமல். “வாைழக்காயா? எந்த வாைழக்காய்?” என்றான் ரகு. அந்த வார்த்ைதைய ேகட்ட மாலா சட்ெடன்று திரும்பி ர� �ுைவ பார்க்க ரகு ஓர கண்களால் மாலாைவ குறும்பாக பார்த்துக் ெகாண்ேட அந்த இடத்ைத விட்டு நகர்ந்தான். இரவு மணி 11.30 சன் டிவியில் வரும் கைடசி ெமகா சீரியைலயும் பார்த்து முடித்துவிட்டு ரகுவின் ெ பற்ேறர்கள் டிவிைய அைணத்து விட்டுப் படுக்க வேீ ட நிசப்தமானது. ரகு ெமல்ல எழுந்து தனது அன்றாட ேவைலைய பார்க்க கிளம்பினான். கட்டிலில் மாலா தன் ைககலால் கண்கைள மூடியவாறு படுத்திருக்க அவளின் ைநட்டி முட்டி வைர தூக்கிக் ெகாண்டிருந்தது. அந்த அைறயில் படர்ந்திருந்த ெமல்லிய ஒளியில் மாலாவின் எலுமிச்ைச நிற உடம்பு நன்றகேவ ரகுவிற்கு ெதரிந்தது. முந்தய நாள் ரகு கண்டது ேபால் எந்த ஒரு சுவரஸ்யமான நிகழ்ச்சி ஏது நடக்காதது ரகுவிற்க்கு ெகாஞ்சம் மனக் கஷ்டத்ைத ெகாடுத்தது. இருந்த ேபாதும் கிைடத்தைத அனுபவிக்கலாம் என்ற எண்ணத்தில் தான் அணிந்திருந்த லுங்கிைய கழற்றி அது கீேழ விழுந்து விடாமல் தன் ேதாளின் மீேத ேபாட்டுக் ெகாண்டு தனது கஜக்ேகாைல உருவி விடத் துவங்கினான். அேத ேநரம் வில்லில் இருந்து புறப்பட்ட அம்பாய் கட்டிலிருந்து சட்ெடன எழுந்து ேவகமாக வந்து கதைவத் திறந்து ரகுவின் முடிைய ெகாத்தாக பிடித்துக் ெகாண்டு “ராஸ்கல், நீ தினமும் இப்படி தான் என்ன பார்த்து ரசிக்கிறயா? வாடா உங்க அம்மா அப்பாகிட்ட இப்பேவ உன் லட்சணத்ைத ெசால்ேறன்” என்று � �ழுக்கத் துவங்கினாள். இைத சற்றும் எதிர் பார்க்காத ரகு, “அண்ணி என்ன மன்னிச்சுடுங்க. தயவு ெசய்து இைத ெவளிேய ெசால்லிடாதீங்க” என்றவாேற மாலாவின் காைல பிடித்துக் ெகாண்டான். அவனின் ெகஞ்சலில் மனமிரங்கிய மாலா தன் ெதாங்கி ேபான பூைல ெவளிேய காட்டிக் ெகாண்டு மிரண்டிருந்த ரகுைவ பார்த்து, “முதல்ல உன் லுங்கிய கட்டு” என்றாள் அதிகார ேதாரைணயில். லுங்கிைய சரி ெசய்து ெகாண்டிருந்த ரகுவிடம், “ெசால்லு இது எத்தைன நாளா நடக்குது?” என்றாள். “ெகாஞ்ச நாளா தாங்க அண்ணி” என்றன் ரகு பவ்யமாக. “ெமாளச்சி மூணு இைல விடல அதுக்குள்ள உனக்கு என்ன அவசரம்? இப்ப நாேன சரினு ெசான்னா உன்னால என்ன பண்ணிட முடியும்” என்றாள். மீண்டும் அவேள ெதாடர்ந்தாள். “பரவாயில்ைல உங்க அண்ணனுடயத விட உன்ேனாடது நல்ல ெபரிசாேவ இருக்கு” என்றவாேற ரகுவின் நடு நடுங்கி ெகாண்டிருந்த பூைல தன் ைகயால் பிடித்தாள். ஒரு நிமிடம் கிறங்கிப் ேபான ரகு என்ன நடக்கிறது என்று அறிந்து ெகாள்ளும் முன்னேர அவனுடய தம்பி மாலாவின் ைகயில் வாந்தி எடுக்க துவங்கி விட்டான். ைகயில் ெவது ெவதுப்பான ெவள்ைள திரவம் பட்டைத கண்ட மாலாவிற்க்கு ேகாபம் வரும் என்று ரகு நிைனக்க, மாலாேவா, “என்னடா பயந்துட்டியா?” என்றவாேற அவளின் ைகைய அவளின் உள்பாவாைடயி� ��் துைடத்தவாறு ரகுைவப் பார்த்தாள். ரகுேவா பயத்திலிருந்து மிளாமல் திரு திருெவன விழித்தவாறு இருந்தாண். மாலா தன் ைகைய ெமன்ைமயாக ரகுவின் சட்ைடயில்லாத உடம்ைப சுற்றி வைளத்து அவனின் மார்பு காம்ைப ெமன்ைமயாக ஈரப்படுத்தி ஒரு முத்தமிட்டு மீண்டும் ரகுைவ பார்க்க, ரகு மாலாைவ இறுக்க அைணத்து அவளின் மாதுைள இதழில் அழுத்தமாக முத்தமிடத் துவங்கினான். நீன்ட நாட்களுக்கு பிறகு இப்படி ஒரு முத்தம் கிைடத்த சந்ேதாஷத்தில் மாலா வியர்து விறு விறுத்� ��ிருந்த ரகுவின் உடம்ைப சுற்றி வைளத்தாள். ரகு தன் உதட்ைட மாலாவின் உதட்டிலிருந்து எடுத்து அவளின் கழுத்ைத முத்தமிட்டவாறு அவளின் ைநட்டி ஜிப்ைப கழற்றத் துவங்கினான். ரகுவின் ைக அவனது அண்ணியின் ஒரு பக்க மாற்ைப ைகயில் பிடித்து பிைசந்தவாறு அவளின் இன்� ��னாரு முைலைய வாயில் ைவத்து சப்பத் துவங்கினான். ெவகு நாட்களுக்கு பிறகு மாலாவின் முைலகள் இன்ெனாருவரிடம் அகப்பட்ட சந்ேதாஷத்தில் அவளின் முைல காம்புகள் எழுந்து நின்று சல்யுட் அடித்தது. � ��குவின் ைக அவனது அண்ணியின் ைநடிைய தூக்கி ெகாண்டு அவளது புண்ைடைய குைடய உள்ேள ெசன்றது. காஞ்ச மாடு கம்பங் ெகால்ைலயில் புகுவைத கண்ட மாலா. அவனிடமிருந்து அவளது உடைல பிரித்து எடுத்துக் ெகாண்டு கட்டிலில் ேபாய் உட்கார்ந்தாள். அவைள மந்திரித்து விட்டது � �பால் ரகுவும் ெதாடர மாலா தன் ைநட்டி பாவாைட இரண்ைடயும் ேமேல தூக்கி, “ேடய் ரகு முதலில் என் கூதிய நல்ல நக்கு டா” என்றாள் விரகதாபம் ெகாப்பளிக்கும் கண்களுடன் அவனின் கழுத்ைத ெமன்ைமயாக பிடித்தவாறு. அவனின் அண்ணி அந்த வாக்கியத்ைத முடிக்கும் முன் மந்திரத்திற்கு அடிைமப்பட்டவன் ேபால் ரகு மாலாவின் புண்ைடைய நக்கத் துவங்கினான். ரகுவின் நாக்கு மாலாவின் புண்ைடயில் பட்டவுடன் மாலா, “ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ்ஸ் ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ர்ரரரரகூஊஊஊ அப்படி தான் டாஆஆஆஆ அப்படி தான் டாஆஆஆஆஆஆஆஆஅ நல்ல நக்கு டாஆஆஆஆஆஆ நல்லா இருக்குடா, அப்படி தான்டா,” என்று பிதற்றத் துவங்கினாள். ரகுவின் நாக்கு அவனது அண்ணியின் புண்ைடயினுல் சுழன்று சுழன்று விைளயாடியது. அைத வரேவற்கும் விதமாக மாலா ரகுவின் தைலைய அவளது கூதியில� �� ைவத்து அழுத்திக் ெகாண்டாள். நீண்ட ேநர விைளயாட்டிற்க்கு பிறகு அவளது மதன நீர் ெவளிப்பட அத்தைனையயும் ரகு தன் முகத்ைத ெவளிேய எடுக்காமல் ருசித்து குடித்தான். மாலா தன் ைகயால் ரகுவின் பூைல பிடிக்க அது அரக்க குணம் ெகாண்ட மைல பாம்பாய் சீறிக் ெகாண்டிர� ��ந்தது. அப்படிேய கட்டிலில் படுத்த மாலா, “ரகு அண்ணி கூதி ெராம்ப நாளா உங்க அண்ணல் பூைல பார்க்காமல் காய்ந்து ேபாயிருக்குடா, நல்ல உன் பூலால குத்தி கிழிடா” என்றள். அண்ணி இப்படி பட்ட ேநரத்தில் இப்படி ஆபாசமாக ேபசுவது ரகுவிற்க்கு ெராம்பவும் பிடித்துவிட அண்ணியின் புண்ைடயில் புகுந்து விைளயாட ஆரம்பித்தான். இப்ேபாெதல்லாம் அண்ணியின் கூதி காஞ்சி ேபாவேத இல்ைல. ரகு தான் தினமும் தண்ணி பாச்சுராேன எப்படி காய்ந்து ேபாகும். புகுந்து விைளயாட ஆரம்பித்தான். இப்ேபாெதல்லாம் அண்ணியின் கூதி காஞ்சி ேபாவேத இல்ைல. ரகு தான் தினமும் தண்ணி பாச்சுராேன எப்படி காய்ந்து ேபாகும்.

Download This Full Story PDFDownload Below Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *